Register en brancheverenigingen

De meeste geldverstrekkers eisen dat de taxateur gevestigd is in het gebied, waarin hij taxeert. Bovendien eisen ze dat de taxateur vermeldt staat in een van de twee taxateursregisters SCVM of VastgoedCert. Met andere woorden, de woning moet getaxeerd worden door een erkend taxateur ook wel gecertificeerd taxateur genoemd. Daarnaast wensen steeds meer hypotheek geldverstrekkers dat het taxatierapport ter validatie wordt aangeboden aan een erkend validatie instituut.

Het is dus naast het lidmaatschap van het SCVM of VastgoedCert ook van belang dat de taxateur is aangesloten bij een validatie instituut (bijv. het NWWI). De taxateurs moeten echter ook lid zijn van een brancheorganisaties NVM, VBO, of VastgoedPRO op het gebied van vastgoed. Hieronder kunt u wat meer informatie lezen over het NWWI, de twee taxatieregisters en de vier vastgoed brancheorganisaties.

NWWI

Nederlands Woning Waarde Instituut

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, afgekort NWWI is een onafhankelijk, landelijk taxatie validatie instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs. Financiers, hypotheekintermediairs en consumenten kunnen bij het NWWI terecht voor transparante informatie over de waarde van woningen. Het NWWI is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het keurmerk staat voor deskundigheid, transparantie en kwaliteit. Het NWWI ziet erop toe dat elke taxatie volgens heldere richtlijnen tot stand komt. Door taxateurs betrouwbare taxatieproducten te bieden, schept het instituut de voorwaarden voor kwalitatief goede en objectieve taxaties. Taxaties die duidelijke, op de situatie toegespitste informatie leveren. Zo ontstaan maatproducten.

Het NHG en veel hypotheek geldverstrekkers stellen het valideren van een taxatierapport bij een erkend validatie instituut (zoals het NWWI) verplicht. Helaas wordt het taxatierapport door deze validatie wel duurder. De taxateur zal de kosten voor het valideren namelijk als opslag doorberekenen aan de klant.

SCVM

Stichting Certificering VBO Makelaars


In plaats van de voormalige beëdiging is deze persoonscertificering in het leven geroepen. Enerzijds om te fungeren als keurmerk richting de consument, anderzijds biedt de certificering de geldverstrekker zekerheid dat de makelaar/taxateur gekwalificeerd is om te taxeren.

De gecertificeerde VBO makelaars & taxateurs, staan ingeschreven in het register van de Stichting Certificering VBO Makelaars (SCVM) en voldoen aan de kwaliteitseisen van (hypothecair) financiers, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Bovendien zijn gecertificeerde SCVM Makelaars / Taxateurs erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie) en de ‘Vereniging Eigen Huis’.

Gecertificeerde makelaars/ taxateurs voldoen aan zware kwaliteitseisen, die zijn geformuleerd in Europese Norm (EN) 45013. De certificeringseisen worden opgesteld door een certificerende instelling, in het geval van de SCVM is dat Det Norske Veritas (DNV), gevestigd te Rotterdam. Op het certificeringproces wordt toezicht gehouden door een waarborgcommissie waarin vertegenwoordigers zitten uit de makelaarsbranche, de afnemers van makelaarsdiensten en externe deskundigen.

De certificaten worden afgegeven door de certificerende instelling Det Norske Veritas (DNV) op basis van het eerder genoemde regelement. Dit betekent dat de betrokken persoon niet alleen werkzaam moet zijn als makelaar en/of taxateur, maar ook moet kunnen aantonen over de benodigde vakbekwaamheid te beschikken. Met moet met andere woorden aantoonbaar voldoen aan de actuele eisen met betrekking tot kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding, zoals vastgelegd in het beroepscompetentieprofiel voor makelaar en/of taxateur onroerende zaken. Hiervoor dienen toetsen te worden afgelegd.

Het certificaat en de inschrijving in het SCVM register is geldig voor een periode van 5 jaar. Verlenging van de geldigheidstermijn kan plaatsvinden als men met goed gevolg deelneemt aan het traject van permanente educatie.

Met ingang van 2002 is de nieuwe opleiding tot gecertificeerd makelaar / taxateur van start gaan. Gelijktijdig zijn eveneens de nieuwe examens tot gecertificeerd makelaar/taxateur afgenomen. Deze examens met de daar onderliggende certificatieschema’s zijn door de waarborgcommissie van de SCVM goedgekeurd.

VastgoedCert

Vastgoed Certificering


Op 28 oktober 2003 hebben de besturen van CRMT en NRVT besloten hun registers in 2004 onder te brengen in een nieuw op te richten stichting. De Stichting VastgoedCert is een branchebreed platform voor de registratie en certificatie van makelaars en taxateurs in onroerende zaken met meer dan 5500 ingeschrevenen, verdeeld over de volgende kamers: Wonen/MKB (WM), Bedrijfsmatig Vastgoed (BV), Landelijk Vastgoed (LV) en WOZ.

Het doel van de Stichting VastgoedCert is het (doen) certificeren en registreren van de (technische) vakbekwaamheid van makelaars en taxateurs o.z. Ethische en gedragsnormen behoren nadrukkelijk niet tot de competentie van de stichting van de verschillende branche-organisaties.

Alle geregistreerden voldoen aan hoge opleidingseisen. Als men niet aan bepaalde opleidingseisen voldoet kan men niet toetreden tot één van de kamers van de Stichting VastgoedCert. Voor de kamers geldt dat men in het bezit moet zijn van een theoriediploma en praktijkdiploma. Per kamer gelden verschillende certificatievoorwaarden.

Als men eenmaal is gecertificeerd bij de Stichting VastgoedCert zal men aan bijscholing moeten doen. Iedere kamer kent zijn eigen hercertificatie-eisen. Gecertificeerden bij de Stichting VastgoedCert hebben dus, door middel van onafhankelijke toetsing, aangetoond dat zij over de benodigde technische vakbekwaamheid beschikken.

VastgoedPRO


VastgoedPRO is de enige beroepsorganisatie in Nederland waarin makelaars, taxateurs en andere vastgoed professionals verenigd en georganiseerd zijn. In december 2009 is VastgoedPRO als organisatie ontstaan vanuit fusie tussen Landelijke Makelaars Vereniging LMV en Register van Vastgoed Taxateurs RVT. Hoewel VastgoedPRO eind 2009 is opgericht, gaat de historie van de grondleggers van LMV en RVT meer dan 20 jaar terug. Deze jarenlange expertise en deskundigheid vormen de basis van kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van de huidige aangesloten leden. Tot en met 2001 waren de professies Makelaar en Taxateur gereguleerd. De titel was beschermd, de professionals werden beëdigd, voordat ze toegelaten werden tot uitoefening van het vak. Na 2001 is deze titelbescherming en beroepsbescherming afgeschaft. Sindsdien mag iedereen zich makelaar of taxateur noemen.

Vanuit de behoefte om zich kwalitatief te onderscheiden, vanuit de noodzaak om consumenten en zakelijke opdrachtgevers garanties te geven op het gebied van professionaliteit en deskundigheid, hebben deze professionals zich verenigd. Gezien het feit dat makelaars en taxateurs gelijkwaardige professionals zijn, waarbij weliswaar de beroepen uniek zijn, is in 2009 gekozen tot bundeling van kennis en kracht. Dit heeft geresulteerd in VastgoedPRO, de eerste beroepsvereniging voor makelaars en taxateurs in Nederland die het vakgebied centraal stelt. VastgoedPRO is hiermee hét keurmerk waar u als consument of zakelijke opdrachtgever op kunt bouwen.

Waarom VastgoedPRO?
- Kwaliteitskeurmerk in vastgoed
- De enige beroepsorganisatie in vastgoed in Nederland
- Zekerheid, betrouwbaarheid en deskundigheid
- Ruim 800 aangesloten leden
- Altijd een VastgoedPRO professional in de buurt

Kortom: voor u als consument, zakelijke opdrachtgever of als collega vastgoed professional, staat VastgoedPRO tot uw dienst. Niet voor niets luidt de slogan: VastgoedPRO: zeker voor úw zaak!

NVM

Nederlandse Verening van Makelaars


De Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen. NVM is de grootste Nederlandse branche-organisatie op het gebied van de makelaardij en in management van onroerende goederen. Ruim 3000 makelaars en vastgoeddeskundigen verdeeld over 27 afdelingen en 2100 kantoren hebben zich bij de NVM aangesloten. De NVM makelaars zijn als taxateur ingeschreven in het register VastgoedCert.

Sinds de beschermde titel van makelaar is afgeschaft, mag iedereen zich makelaar noemen. Een makelaar of vastgoeddeskundige met het NVM-logo garandeert een aantal zekerheden. De NVM investeert namelijk voortdurend in de deskundigheid van de beroepsgroep. Dit doet zij onder meer door permanente educatie van haar leden verplicht te stellen. Zo moet ieder lid voldoen aan hoge opleidingseisen. Het NVM-lidmaatschap houdt ook in dat leden zich dienen te houden aan de NVM-erecode. Deze code is gezamenlijk vastgesteld door de NVM-leden. Hierin staan afspraken op het gebied van deskundigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. De interne rechtspraak van de NVM zorgt ervoor dat NVM-leden aan de kwaliteitsnormen voldoen. Van alle beëdigde makelaars is 80% lid van de NVM. Het lidmaatschap is niet voor een kantoor af te sluiten. Men is altijd lid op persoonlijke titel.

Wanneer u een klacht heeft over het handelen van een NVM makelaar, is het gebruikelijk dat u hierover de makelaar zelf schriftelijk aanspreekt. De NVM hanteert het standpunt dat klachten over een makelaar of diens kantoor in eerste instantie door de makelaar zelf dienen te worden beslecht. Komt u er met de makelaar niet uit, dan kunt u de correspondentie vervolgens voorleggen aan de NVM, afdeling Consumentenvoorlichting. Deze afdeling kan u informeren over wat u van een NVM-makelaar mag verwachten en over de mogelijkheden om binnen de NVM over uw klacht of geschil een oordeel te krijgen.

VBO

Vereniging VBO Makelaar


De VBO (Vereniging VBO Makelaar) is de snelstgroeiende en meest actieve brancheorganisatie voor makelaars in onroerend goed. De ruim 850 aangesloten makelaars stellen de consument centraal en staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. De VBO makelaars zijn als taxateur ingeschreven in het register SCVM.

De VBO Makelaars zijn vakbekwaam en worden permanent getoetst om hun vakkennis bij te houden. Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen is de VBO Makelaar gehouden aan de gedragscode. Op het handelen wordt toegezien door een onafhankelijk tuchtcollege. Voor eventuele klachten kunt U terecht bij de afdeling klachtenbehandeling op het secretariaat van de VBO te ‘s-Gravenhage.

Kortom bent U op zoek naar een makelaar die de beste diensten levert voor de scherpste tarieven? Volgens de uitkomst van het makelaarsonderzoek van de Vereniging eigen Huis en de Consumentenbond bent u dan bij de VBO Makelaar aan het juiste adres! De VBO Makelaar, díe weet waar u zich thuis voelt.

Uw privacy
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In ons privacybeleid leest u hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.